Disclaimer

 

Inleiding
Wanneer je deze website bezoekt en gebruikt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan. Onder de website wordt verstaan: iedere webpagina waarin de MPN Stichting een hyperlink naar deze disclaimer heeft opgenomen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Onder het gebruik wordt verstaan: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van formulieren , verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

 

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg en aandacht door de MPN Stichting samengesteld. De MPN Stichting aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en het correct functioneren van deze website. Aan de informatie op deze website kunnen niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie dien je altijd te overleggen met je eigen behandelend arts of andere professionele hulpverlener. De MPN Stichting is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De MPN Stichting is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt de MPN Stichting dus geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de website van de MPN Stichting is opgenomen. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van deze website via internet worden verzonden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

 

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde inhoud is eigendom van of in licentie bij de MPN Stichting, en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Onder de inhoud van deze website wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, merken, logo’s en (handels)namen, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de MPN Stichting.

 

Wijzigingen
De MPN Stichting behoudt zich het recht voor de website en deze disclaimer naar eigen inzicht en op elk moment te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. De MPN Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Reclame
Deze website van de MPN Stichting toont geen enkele vorm van advertenties. De reden hiervoor is het voorkomen van sluipreclame. De MPN Stichting is een volledig onafhankelijke patiëntenorganisatie.

 

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de MPN Stichting.

 

Geplaatst: 25 juni 2008
Laatste aanpassing: 1 maart 2021